Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére

vonatkozó adatkezelési tájékoztató

DWT Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 6500 Baja, Kinizsi Pál u. 3; cégjegyzékszám: 03-09-129416; e-mail cím: dwthungary@gmail.com; telefonszám: 0036-70-3633467, „DWT Group Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, amelyeket Ön a http://www.dwt.huhttps://www.peneszes-saletromosfalak.com és http://www. penészes-salétromosfalak.hu honlapokon történő rendelés során adott meg. 

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a DWT Group Kft. (székhely: 6500 Baja, Kinizsi Pál u. 3; cégjegyzékszám: 03-09-129416) jogosult. 
A DWT Group Kft-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A DWT Group Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A DWT Group Kft. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli. 
Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség. 
A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a DWT Group Kft. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a DWT Group Kft. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait 
  • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: az Emerigos SRL (székhely: Nagyvárad, Petőfi Sándor park 5 sz. Románia; cégjegyzékszám:J05/403/2003  ) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;
  • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: a MAGYAR POSTA ZRT (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 ; cégjegyzékszám: 01 10 042463) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;
  • a DWT Group Kft. könyvelője a Golden Bridge-Pulzus Kft (székhely: 6500 Baja, Táncsics M utca 22; cégjegyzékszám: 03-09-128497) ismerheti meg;
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.
A rendelés során megadott személyes adatokat a DWT Group Kft. további személy részére nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama

A DWT Group Kft. a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 60 napig kezeli. 
A DWT Group Kft. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti. 

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A DWT Group Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a DWT Group Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzáféréshez való jog
 
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a DWT Group Kft-től arra vonatkozóan, hogy a DWT Group Kft. kezeli-e a személyes adatait. 
Ha a DWT Group Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. 
A DWT Group Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. 
 
Helyesbítéshez való jog
 
Ön jogosult a DWT Group Kft-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. 
 
Törléshez való jog
 
A DWT Group Kft. az Ön kérésére késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a DWT Group Kft. késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a DWT Group Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a DWT Group Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. 
A DWT Group Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a DWT Group Kft-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a DWT Group Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ha a DWT Group Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Adatkezelés korlátozásához való jog
 
Ön kérheti a DWT Group Kft-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a DWT Group Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a DWT Group Kft-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A DWT Group Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. 
 
Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
 
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a DWT Group Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A DWT Group Kft. nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik. 
 
Adathordozhatósághoz való jog
 
Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 
A DWT Group Kft. tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a DWT Group Kft-nél nem élhet. 

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a DWT Group Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: dwthungary@gmail.com.
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:  +36 (1) 391-1400
Fax:  +36 (1) 391-1410
E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu.
 
Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.